Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/specweb/public_html/guruindo/util/konek.php on line 15

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 5

Notice: Undefined index: SESSTAMUGURU in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/judul.php on line 20

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/specweb/public_html/guruindo/util/konek_sch.php on line 16

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/specweb/public_html/guruindo/util/konek.php on line 15

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33
rahmadinata
rahmadinata
be a man be a master..
 
 

Link Lain

 
 

Pengunjung

166585
 

SILABUS BAHASA SUNDA VII

SILABUS

Nama Sekolah           : SMP Negeri 1 Kadungora

Mata Pelajaran          : Bahasa Sunda

Kelas/Semester           : VII/1

 

Standar Kompetensi

Kompetensi  Dasar

Materi Pokok

Indikator

Karakter

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi waktu

Sumber/

Bahan/

Alat

Nilai

Karakter

Jenis Tagihan

Bentuk Instrumen

Contoh Instrumen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

7.1.

Mampu ngaregepkeun pikeun maham jeung mairan wacana lisan nu mangrupa teks paguneman, dongeng jeung pupujian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.

Ngaregepkeun sempalan sempalan paguneman.

( CD, atanapi langsung diprakkeun )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagune-man

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Bisa  ngaregepkeun kalawan sikep nu hade.

 

§ Bisa maham maksud omongan nu diregep-keunana.

 

§ Bisa nyindekkeun bukur omongan.

 

§ Bisa nyebutkeun poko-poko penting nu diregepkeunana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru ngawangun kelompok gunem catur jeung paregep, nu dipiharep siswa bisa nepikeun jeung nyangkem bukur omongan kalawan lafal, lentong tur sikep nu merenah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngaregepkeun jeung maham sempalan paguneman nu diregepkeunana. (kaparigelan hirup: komunikasi lisan).

 

Sawala pikeun maham para palaku nu ngalalakonkeun paguneman. (kaparigelan hirup: gawe bareng).

 

Nyaritakeun deui eusi bukur paguneman nu diregepkeunana. Kaparigelan hirup, sadar kana potensi diri )

 

Sawala pikeun ngabedakeun antara paguneman jeung karangan narasi(kaparigelan hirup, gawe bareng )

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas

Individu/

Kelompok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penalungti-kan

 

Ngaraga-keun

 

Laporan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Regepkeun conto-conto paguneman anu dibacakeun ku babaturan hidep di kelas!

 

2. Kumaha cek hidep pamadegan tokoh-tokoh dina paguneman anu tadi téh?

 

3. Cing pék caritakeun deui éta pagunaman maké basa sorangan!

 

4. Naon bédana paguneman jeung karangan narasi?

 

 

 

 

 

 

 

2 jam pelaja-ran

 

(1 x perte-muan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD drama

/ kaset/ langsung diprakkeun

 

Buku teks Langen Basa

VIIA

Pangajaran 5 kaca 25 - 28

 

Buku teks Murba Basa VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Religius

§ Rasa ingin tahu

§ Bersahabat/Komunikatif

§ Gemar Membaca

 

 

Standar Kompetensi

Kompetensi  Dasar

Materi Pokok

Indikator

Karakter

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi waktu

Sumber/

Bahan/

Alat

Nilai

Karakter

Jenis Tagihan

Bentuk Instrumen

Contoh Instrumen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

7.1.2. Ngaregepkeun nu maca dongeng

 

 

Dongeng

 

§ Bisa nyebutkeun jejer dongeng nu dicaritakeunana

 

§ Bisa nyebutkeun para palaku nu ngalalakonkeun

 

§ Bisa nyindekkeun eusi carita dongeng

 

Guru ngawangun kelompok panyatur jeung paregep atawa ngaliwatan CD, nu dipiharep bisa nyangkem eusi carita dongeng dumasar hade gorengna lamun milampah hiji pagawean.

 

 

 

Ngaregepkeun sangkan maham kana eusi carita tur bisa ngabedakeun laku lampah nu hade jeung nu goreng,dina nyanghareupan kahirupan sapopoena.

 

Tugas individu jeung kelompok

 

Panalungti-kan jeung ngaraga-keun

 

1.Sebutkeun jejer carita dongeng nu bieu diregepkeun ku hidep teh ?

 

2. Saha wae nu ngalalakon dina eta carita teh ?

 

3. Numutkeun pamadegan hidep,naon nu kudu dipilampah lamun hidep ngalaman lalakon saperti nu aya dina eta dongeng ?

 

 

2 Jam Pangajaran

 

( 1 x perte-muan)

 

 

Buku teks Langen Basa,

Pangajaran 4, kaca 20 – 24

 

Buku teks Murba Basa VII

 

Buku kumpulan dongeng sunda

 

 

 

§ Religius

§ Kreatif

§ Mandiri

§ Rasa ingin tahu

§ Gemar Membaca

§ Peduli Sosial

 

 

7.2.

Mampu nyarita pikeun ngungkabkeun pikiran, rasa jeung kahayang dina nepikeun bewara, nyarita-keun pangalaman, nepikeun bahasan, nyaritakeun tokoh, nyarita ngaliwatan telepon, paguneman jeung babaturanana.

 

7.2.2.

Nyaritakeun pangalaman.

 

Pangala-man

 

§ Bisa milih jejer nu pangpentingna

 

§ Bisa nepikeun bubuka kalawan alus tur merenah

 

§ Bisa nepikeun pangalamanana kalawan hade tur merenah

 

Guru ngawangun kelompok heterogen tur ngarahkeun para siswa sangkan nyarungsum tur nepikeun pangalamanana, nu dipiharep bisa nyarita kalawan hade tur merenah dina kahirupan sapopoena.

 

Nalungtik conto-conto wacana nu nyaritakeun pangalamanana  (kaparigelan hirup: ngagali informasi).

 

Nangtukeun  tema nu narik ati pikeun dicaritakeun deui  (kaparigelan hirup : komunikasi lisan).

 

Bagilir nyaritakeun pangalaman kalawan basa nu komunikatif  tur merenah.

(kaparigelan hirup : sadar kana potensi diri).

 

 

 

Tugas

Individu/

Kelompok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panalungti-kan jeung

ngaraga-keun

 

 

 

 

 

1. Cing pék tangtu-keun kajadian anu matak resep pikeun dicaritakeun!

 

2. Pék diajar nepikeun bubuka anu hadé,tur matak pikaresepeun!

 

3. Pék caritakeun pangalaman hidep téh sing komunikatif tapi bari tetep sopan!

 

2 jam pelaja-ran

( 1 x perte-muan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koran,

Majalah,

Buku Teks Langen Basa Sunda VIIA, kaca 33-37)

 

Buku teks Murba Basa VII

 

§ Religius

§ Jujur

§ Kreatif

§ Mandiri

§ Rasa ingin tahu

§ Bersahabat/Komunikatif

§ Gemar Membaca

 

Standar Kompetensi

Kompetensi  Dasar

Materi Pokok

Indikator

Karakter

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi waktu

Sumber/

Bahan/

Alat

Nilai

Karakter

Jenis Tagihan

Bentuk Instrumen

Contoh Instrumen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

7.2.5.

Nyarita dina telepon

 

 

 

 

Nelepon

 

 

§ Bisa ngucapkeun salam bubuka kalawan hade

 

§ Bisa nyarita kalawan volume jeung intonasi nu hade

 

§ Bisa nembrakeun maksud kalawan singget tur jelas

 

§ Bisa ngagunakeun basa sacara efektif tur sopan

 

 

Guru ngawangun kelompok heterogen tur ngarahkeun siswa sangkan ngaragakeun cara nelepon jeung paguneman dina telepon, nu dipiharep bisa nyarita dina telepon kalawan ngagunakeun basa nu hade tur merenah

 

 

Bagilir ngaragakeun cara nelepon  nu hade kalawan ngagunakeun basa nu merenah tur sopan

 

 

 

 

 

 

Tugas

Individu/ Kelompok

 

 

 

 

Ngaraga-

keun

 

 

 

 

Pek jieun hiji paguneman tur prakkeun nalika hidep saparakanca nyarita dina telepon !

 

 

 

 

 

4 Jam Pangajaran

( 2 x pertemuan)

 

 

 

Buku Langen Basa VII A, kaca 16 – 19

 

CD paguneman

 

Buku teks Murba Basa VII

 

 

 

 

§ Religius

§ Toleransi

§ Bersahabat/Komunikatif

§ Tanggung-jawab

 

 

 

 

7.2.6.

Guneman

 

Pagunem-an jeung batur sakelas

 

§ Bisa milih jejer paguneman nu hade

 

§ Bisa ngaragakeun paguneman kalawan lafal jeung  lentong nu hade tur merenah

 

 

 

 

Guru ngawangun kelompok heterogen tur ngarahkeun siswa sangkan nyarungsum paguneman tur ngaragakeun, nu dipiharep nalika hirup kumbuh jeung  papadana bisa nyarita kalawan hade, akur jeung babaturan tur ngamasarakat

 

 

 

 

 

 

Ngaragakeun paguneman dumasar peranna masing-masing

 

Ngaekspresikeun palaku nu dicaritakeun, hirup kumbuh jeung babaturan papadana tur bisa ngungkulan masalah nalika nyanghareupan rereged dina kahirupan sapopoena

 

 

 

 

 

Tugas

Individu/

Kelompok

 

 

Panalungti-kan jeung

ngaraga-keun

 

 

 

 

 

Jieun hiji paguneman nu jejerna numutkeun sawangan hidep masing-masing kelompok tur prakkeun !

 

 

 

2 jam panga-jan

 

( 1 x perte-muan)

 

 

 

Buku Langen Basa  VII A, kaca 44-55

 

Buku teks Murba Basa VII

 

 

 

§ Religius

§ Toleransi

§ Kreatif

§ Mandiri

§ Bersahabat/Komunikatif

§ Peduli Sosial

§ Tanggung-jawab

 

 

Standar Kompetensi

Kompetensi  Dasar

Materi Pokok

Indikator

Karakter

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi waktu

Sumber/

Bahan/

Alat

Nilai

Karakter

Jenis Tagihan

Bentuk Instrumen

Contoh Instrumen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

7.3.

Mampu maca pikeun maham tur mairan wacana nu mangrupa sajarah lokal/carita babad, teks paguneman, dongeng jeung carpon.

 

 

7.3.2.

Maca teks paguneman.

 

 

Teks pagunem-an

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Bisa maca teks paguneman kalawan lafal, volume sora sarta intonasi nu hade.

 

§ Bisa neuleuman teks nu dibacana kalawan daria.

 

 

 

 

Guru ngawangun kelompok heterogen nu maca jeung nu ngaregepkeun, nu dipiharep bisa nyampurnakeun kakurangan nu maca dumasar aturan cara maca nu hade.

 

Latihan maca kalawan lafal, lentong tur volume sora nu merenah

 

Neuleuman teks nu dibacana

 

Nyindekkeun eusi wacana nu dipalar bisa ngalarapkeun conto nu hade nalika nyanghareu-pan rupaning kahirupan sapopoe.

 

Tugas

Individu/

Kelompok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panalungti-kan

 

Ngaraga-keun

 

Laporan

 

 

 

 

1. Pek baca teks paguneman ieu, kalawan lafal, lentong tur volume sora nu hade !

 

2. Jieun tingkesan kacindekan teks nu dibaca ku hidep bieu !

 

2 jam pelaja-ran

 

(1 x perte-muan)

 

 

 

Koran,

Majalah,

Buku Teks Lagen Basa Sunda VIIA,

(kaca 5-9)

 

Buku teks Murba Basa VII

 

 

 

§ Religius

§ Disiplin

§ Mandiri

§ Gemar Membaca

§ Tanggung-jawab

 

 

 

 

7.3.3.

Maca Dongeng

 

 

Dongeng

 

§ Bisa maca kalawan lafal, intonasi jeung lentong  nu merenah

 

§ Bisa nangtukeun jejer dongeng nu dibacana

 

§ Bisa nyebutkeun para palakuna

 

§ Bisa ngasongkeun pamdeganana sanggeus maca dongeng

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru ngawangun kelompok tur ngarahkeun kelompok paregep jeung nu maca sangkan ngahasilkeun hiji kacindekan tina eusi caritana tur dijadikeun eunteung kahirupan sapopoe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan maca nu hade tur merenah dumasar aturana

 

 

 

 

Tugas

Individu/

Kelompok

 

Panalungti-kan jeung ngaraga-keun

 

1. Pek galantangkeun dongeng dina wacana ieu kalawan lafal, volume sora tur lentong nu merenah !

 

2. Sebutkeun saha wae para palaku dongeng nu bieu dibaca teh ?

 

3. Pek sebutkeun kumaha eusi carita dongeng nu dibaca bieu ?

 

2 Jam pangajaran

 

( 1 x perte-muan)

 

 

Koran,

Majalah,

Buku teks Langen Basa Sunda

VII A,kaca

20-24

 

Buku teks Murba Basa VII

 

 

 

 

 

§ Religius

§ Kreatif

§ Mandiri

§ Rasa ingin tahu

§ Cinta Tanah Air

§ Menghargai Prestasi

§ Gemar Membaca

 

 

Standar Kompetensi

Kompetensi  Dasar

Materi Pokok

Indikator

Karakter

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi waktu

Sumber/

Bahan/

Alat

Nilai

Karakter

Jenis Tagihan

Bentuk Instrumen

Contoh Instrumen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

7.4.

Mampu ngungkabkeun pikiran, rasa jeung kahayang sacara tinulis dina wangun nulis pangalaman, biografi, sajak, pedaran, jeung warta

 

 

7.4.1.

Nulis pangala-man

 

 

Pangala-man

 

§ Bisa milih jejer karangan nu luyu

§ Bisa nangtukeun tujuan nyieun karangan

§ Bisa nyusun rangkai karangan

§ Bisa nyusun karangan kalawan ngaruntut

 

Guru ngarahkeun siswana sangkan neangan inspirasi dumasar pangalamanana nu ditamplokeun dina wangun karangan tur dipiharep bisa dijadikeun eunteung lamun nyanghareupan hiji masalah

 

Milih jejer nu luyu jeung pangalaman nu karandapana

(Kaparigelan hirup : ngagali informasi )

Sadar  kana tujuan nyusun karangan nu ditulisna

Nyusun karangan dumasar sawangan tur pangalaman hirup

 

 

Tugas

Individu/

Kelompok

 

Panalungti-kan

 

Ngaraga-keun

 

Laporan

 

1. Tuliskeun jejer karangan nu ku hidep dipilih !

2. Naon tujuan hidep nulis eta karangan?

3. Tulis rangkai karanganana !

4. Susun dina wangun karangan !

 

 

 

4 Jam Pangajaran

 

( 2 x perte-muan)

 

 

 

Buku tehnik nulis

Buku Langen Basa VIIA, kaca 5-9

Buku teks Murba Basa VII

 

 

 

§ Religius

§ Jujur

§ Kreatif

§ Mandiri

§ Rasa ingin tahu

§ Menghargai Prestasi

§ Bersahabat/Komunikatif

 

 

7.4.3.

 Nulis sajak

 

 

 

Sajak

 

 

§ Bisa nangtukeun jejer sajak nu rek ditulis

§ Bisa nyarungsum kalimah nu ngandung  makna konotasi

§ Bisa nyusun kalimah nu ngandung gaya basa

§ Bisa nyusun kalimah dumasar kecap nu murwakanti.

 

 

Guru ngawangun kelompok tur ngarahkeun siswa sangkan milih jejer tur nyarungsum sajak nu ngandung makna konotasi, gaya basa tur murwakanti

 

Milih jejer sajak nu luyu

Milih diksi kecap nu merenah

Nyusun sajak

Diskusi sangkan maham kana sajak nu disarungsum (kaparigelan hirup : gawe bareng )

 

Tugas

Individu/

Kelompok

 

Panalungti-kan

 

Ngaraga-keun

 

Laporan

 

1. Jieun sajak bebas nu jejerna dumasar sawangan hidep masing-masing

2. Larapkeun makna konotasi tur gaya basana kana eta sajak !

3. Sarungsum deui eta sajak nepi ka merenah!

 

2 jam pelaja-ran

 

(1 x perte-muan)

 

 

 

Buku-buku sajak

Buku teks Langen Basa Sunda VIIA kaca 10-13

Buku teks Murba Basa VII

 

 

 

§ Religius

§ Jujur

§ Kreatif

§ Mandiri

§ Menghargai Prestasi

§ Gemar Membaca

§ Peduli Lingkungan

§ Peduli Sosial

 

 

Diuninga Ku :

 

Kadungora, 16 Juli 2012

Pupuhu Sakola,

 

Guru Mata Pelajaran,

 

 

 

Beny Budi Setiana, S.Pd. M.Pd.

 

 

 

 

Arif Kurniawan R., S.Pd.

NIP. 19620104.198403.1.011

 

 

Nama Sekolah           : SMP Negeri 1 Kadungora                                                            SILABUS

Mata Pelajaran          : Bahasa Sunda

Kelas/Semester           : VII/2

 

Standar Kompetensi

Kompetensi  Dasar

Materi Pokok

Indikator

Karakter

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi waktu

Sumber/ Bahan/ Alat

Nilai

Karakter

Jenis Tagihan

Bentuk Instrumen

Contoh Instrumen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

7.1.

Mampu ngaregepkeun pikeun maham jeung mairan wacana lisan nu mangrupa teks paguneman,dongeng jeung pupujian.

 

 

7.1.3. Ngaregepkeun Pupujian

 

Pupujian

 

§ Bisa ngaregepkeun pupujian kalawan daria

 

§ Bisa ngahaleuang-keun puisi pupujian

 

§ Bisa nyangkem eusi pupujian

 

§Bisa nyaritakeun deui eusi pupujian ku basa lancaran

 

Nyangkem eusi jeung ngaha-leuangkeun pupujian kalawan lagu anu merenah

 

Ngaregepkeun pupujian nu ditembangkeun langsung atawa rekaman kalawan daria

 

Ngahaleuangkeun puisi pupujian

 

Nyangkem eusi pupujian

 

Nyaritakeun deui eusi pupujian.

 

Tugas

Individu/

Kelompok

 

Panalungtikan/penga-matan

 

Peragaan

 

Laporan

 

1. Regepkeun/baca pupujian  ieu sing saregep!

2. Pek haleuang-keun pupujian di luhur babarengan atawa sorangan kalawan lagu nu merenah!

3. Naon eusi pupujian diluhur teh?

4. Pek caritakeun deui eusi pupujian diluhur ku basa lancaran!

 

2 jam pelajaran

(1 x per-temuan)

 

CD drama/ kaset

 

Buku teks Langen Basa

VIIB

(kaca 6-11)

 

Buku teks Murba Basa VII

 

 

 

§ Religius

§ Jujur

§ Toleransi

§ Kreatif

§ Mandiri

§ Cinta Tanah Air

§ Peduli Lingkungan

§ Peduli Sosial

 

 

7.2.

Mampu nyarita pikeun ngung-kabkeun pikiran, rasa jeung kahayang dina nepikeun bewara, nyarita-keun pangala-man, nepikeun bahasan,nyaritakeun tokoh, nyarita ngaliwatan telepon, paguneman jeung babaturanana.

 

7.2.1.

Nepikeun Wawaran

 

 

 

Wawaran

 

§ Bisa nepikeun wawaran kalawan volume sora, lafal, jeung lentong anu hade

§ Bisa ngagunakeun kalimah-kalimah anu singget tur efektif

§ Bisa ngajawab pananya-pananya anu patali jeung eusi wawaran

§ Bisa nyampurnakeun cara nepikeun wawaran

 

Nepikeun eusi wawaran kalawan volume sora, lafal, katut lentong anu hade

 

Nepikeun wawaran kalawan volume sora, lafal, jeung lentong anu hade

 

Ngagunakeun kalimah-kalimah anu singget tur efektif

 

Ngajawab pananya-pananya anu patali jeung eusi wawaran

 

Nyampurnakeun cara nepikeun wawaran

 

 

Tugas

Individu/

Kelompok

 

Panalungtikan/penga-matan

 

Peragaan

 

Laporan

 

1. Cing pék hidep bagilir nepikeun wawaran, kadé sorana jeung lentongna sing merenah!

2. Cing pék tepikeun éta wawaran téh maké kalimah anu merenah, singget, tur écés!

3. Naon eusi eta wawaran teh?

4. Sawalakeun jeung babaturan kumaha prak-prakan snepikeun wawaran anu hadé, sangkan hasilna nyugemakeun.

 

2 jam pelajaran

(1 x per-temuan)

 

Majalah,

Koran,

Buku Teks Langen Basa VIIB

(kaca 33-32)

 

Buku teks Murba Basa VII

 

 

 

§ Religius

§ Jujur

§ Disiplin

§ Demokratis

§ Bersahabat/Komunikatif

§ Tanggung-jawab

 

 

Standar Kompetensi

Kompetensi  Dasar

Materi Pokok

Indikator

Karakter

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi waktu

Sumber/ Bahan/ Alat

Nilai

Karakter

Jenis Tagihan

Bentuk Instrumen

Contoh Instrumen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3.

Nepikeun Pedaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Bisa milih jejer pedaran anu dianggap penting

 

§ Bisa sacara bagilir ngamimitian pedaran kalawan ngagunakeun bubuka anu alus

 

§ Bisa midangkeun bagian-bagian pedaran kalawan susunan anu sistematis

 

§ Bisa midangkeun pedaran kalawan basa diksi atawa kalimah anu efektif

 

§ Bisa nyaritakeun kalawan gerak-gerik anu hade

 

§ Bisa nutup pedaran kalawan hade

 

§ Bisa ngajawab pananya-pananya tina eusi pedaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepikeun bukur caritaan kalawan ngagunakeun kalimah anu efektif tur sistematis sarta gerak-gerik anu hade.

 

Milih jejer pedaran nu dianggap penting

 

Ngamimitian pedaran kalawan ngagunakeun bubuka anu alus

 

Midangkeun bagian-bagian pedaran kalawan susunan anu sistematis

 

Midangkeun pedaran kalawan basa diksi atawa kalimah anu efektif

 

Nyaritakeun kalawan gerak-gerik anu hade

 

Nutup pedaran kalawan hade

 

Ngajawab pananya-pananya tina eusi pedaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas

Individu/

Kelompok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengama-tan

 

Peragaan

 

Laporan

 

1. Pilih hiji jejer ieu di handap pikeun nyieun hiji pedaran!

2. Pek ucapkeun nga-mimitian hiji peda-ran ku kalimah bubuka nu alus tur merenah

3. Kumaha bagian-bagian pedaran anu sistenatis teh?

4. Pek pidangkeun hiji pedaran kala-wan ngagunakeun basa/diksi atawa kalimah anu efektif!

5. Pek caritakeun hiji pedaran kalawan gerak-gerik anu hade!

6. Pek tutup hiji pedaran kalawan basa/kalimah anu hade tur merenah!

7. Pek jawab sakur pananya nu aya pa-talina jeung peda-ran anu ditepikeun ku hidep tadi !

 

2 jam pelajaran (1 x per-temuan)

 

Majalah,

Koran,

Buku Langen Basa VIIB

(kaca 52-55)

 

Buku teks Murba Basa VII

 

§ Religius

§ Jujur

§ Toleransi

§ Disiplin

§ Kreatif

§ Mandiri

§ Demokratis

§ Rasa ingin tahu

§ Bersahabat/Komunikatif

§ Peduli Sosial

§ Tanggung-jawab

 

 

Standar Kompetensi

Kompetensi  Dasar

Materi Pokok

Indikator

Karakter

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi waktu

Sumber/ Bahan/ Alat

Nilai

Karakter

Jenis Tagihan

Bentuk Instrumen

Contoh Instrumen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

7.2.4 Nyaritakeun Tokoh Idola

 

Tokoh Idola

 

§ Bisa nangtukeun tokoh idola anu merenah

 

§ Bisa ngajentrekeun kaunggulan tokoh idola

 

§ Bisa mere tanggapan ngeunaan picontoeun tokoh idola

 

§ Bisa ngajawab pananya-pananya ngeunaan tokoh idola

 

§ Bisa ngomean cara nyaritakeun tokoh idola

 

Nepikeun nyaritakeun kaunggulan hiji jalma tur ngajadikeun conto dina kahirupan sapopoena

 

Nangtukeun tokoh idola anu merenah

 

Ngajentrekeun kaunggulan tokoh idola

 

Mere tanggapan ngeunaan picontoeun tokoh idola

 

Ngajawab pananya-pananya ngeunaan tokoh idola

 

Ngomean cara nyaritakeun tokoh idola

 

 

Tugas

Individu/

Kelompok

 

Pengama-tan

 

Peragaan

 

 

 

1. Cing pék tangtukeun tokoh idola anu dipikaresep ku hidep!

2. Jentrekeun naon kaunggulan tokoh idola hidep the!

3. Pek tetelakeun naon picontoeunna tokoh idola hidep teh!

4. Pek jawab sakur pananya ngeunaan tokoh idola hidep!

5. Bacakeun karangan ngeunaan  tokoh idola hidep tuluy omekeun ku babaturan hidep nu sakelompok, tuluy hasil sawalana dibacakeun di hareupeun kelas!

 

2 jam pelajaran

( 1 x per-temuan)

 

Koran,

Majalah,

Buku Teks Langen Basa VIIB kaca 12-16)

 

Buku teks Murba Basa VII

 

 

 

§ Religius

§ Jujur

§ Disiplin

§ Kerja keras

§ Rasa ingin tahu

§ Semangat Kebangsaan

§ Cinta Tanah Air

§ Menghargai Prestasi

§ Gemar Membaca

 

 

 

7.3.

Mampu maca pikeun maham tur mairan wacana nu mangrupa sajarah lokal/carita babad, teks paguneman, dongeng jeung carpon.

 

 

7.3.1.

Maca Sajarah Lokal Carita Babad.

 

Sajarah Lokal/

Carita Babad

 

§ Bisa maham eusi wacana

§ Bisa maham kalungguhan jeung lalakon para palakuna

§ Bisa maham patalina kausalitas kajadian jeung sajarah di tempat eta.

 

Nyangkem eusi carita tur bisa numuwuhkeun sikep cinta lem-ah cai sangkan bisa ngahargaan jasa-jasa hiji jalma sarta caritana bisa  dijadikeun eunteung dina kahirupan sapopoena.

 

 

Maham eusi wacana

 

Maham kalungguhan jeung lalakon para palakuna

 

Maham patalina kausalitas kajadian jeung sajarah di tempat eta

 

Tugas

Individu/

Kelompok

 

Pengama-tan

 

Peragaan

 

Laporan

 

1. Baca teks Dongeng Babad ieu di handap kalawan gemet !

2. Kumaha kalunggu-han palaku dina eta carita teh ?

3. Kajadian naon anu dicaritakeun dina eta carita babad teh?

 

2 jam pelajaran

(1 x per-temuan)

 

Koran,

Majalah,

Buku Teks Langen Basa VIIB

(kaca 17-22)

 

Buku teks Murba Basa VII

 

 

§ Religius

§ Jujur

§ Rasa ingin tahu

§ Semangat Kebangsaan

§ Cinta Tanah Air

§ Gemar Membaca

 

 

Standar Kompetensi

Kompetensi  Dasar

Materi Pokok

Indikator

Karakter

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi waktu

Sumber/ Bahan/ Alat

Nilai

Karakter

Jenis Tagihan

Bentuk Instrumen

Contoh Instrumen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

7.3.4.

Maca Carita Pondok

 

Carita Pondok

 

§ Bisa maca carpon kalawan lentong anu hade

 

§ Bisa nyaritakeun deui ringkesan eusi carpon anu dibaca

 

§ Bisa maham kana eusi carita pondok

 

§ Bisa mairan/mere tanggapan kana eusi carpon anu dibaca

 

Nyangkem eusi carita tur bisa ngungkabkeun kahayang/ide dina wangun carita

 

Maca carpon kalawan lentong anu hade

 

Nyaritakeun deui ringkesan eusi carpon anu dibaca

 

Maham kana eusi carita pondok

 

Mairan/mere tanggapan kana eusi carpon anu dibaca

 

Tugas

Individu/

Kelompok

 

Pengama-tan

 

Peragaan

 

Laporan

 

1. Cing pek baca carita pondok nu di luhur kalawan lentong anu hade!

 

2. Jieun ringkesan tina eta carita pondok!

 

3. Kumaha eusi eta carita pondok teh?

 

4. Kumaha cek pamadegan hidep ngeunaan carita pondok teh ditingali tina aspek  sastrana?

 

 

2 jam pelajaran

(1 x per-temuan)

 

Radio,

CD/Kaset,

Buku Teks Langen Basa VIIB

(kaca 34-41)

 

Buku teks Murba Basa VII

 

 

 

§ Religius

§ Jujur

§ Kreatif

§ Mandiri

§ Rasa ingin tahu

§ Gemar Membaca

 

 

7.4.

Mampu ngungkabkeun pikiran, rasa jeung kahayang sacara tinulis dina wangun nulis pangalaman, biografi, sajak, pedaran, jeung warta

 

7.4.2.

Nulis Biografi Singget

 

Biografi

 

§ Bisa milih tokoh kalawan criteria nu merenah

 

§ Bisa nyusun rangkay karangan biografi

 

§ Bisa ngamekarkeun rangkay karangan kana wangun karangan.

 

Nyarungsum riwayat hirup hiji tokoh tur dijadikeun conto dina kahirupan sapopoena

 

Nangtukeun hiji tokoh kalawan kriteria nu merenah

 

Nyusun rangkay karangan

 

Ngamekarkeun rangkay karangan kana wangun karangan

 

Tugas

Individu/

Kelompok

 

Pengama-tan

 

Peragaan

 

Laporan

 

1. Pek tangtukeun hiji tokoh nu luyu jeung kriteria!

 

2. Susun rangkay karangan tokoh nu rek dijieun biografina!

 

3. Mekarkeun rangkay karangan di luhur kana wangun karangan biografi!

 

 

 

 

 

 

2 jam pelajaran

(1 x per-temuan)

 

 

 

Buku-buku Carita Babad,

Buku teks Langen Basa VIIB (kaca 24-28)

 

Buku teks Murba Basa VII

 

 

 

§ Religius

§ Jujur

§ Disiplin

§ Kerja keras

§ Rasa ingin tahu

§ Semangat Kebangsaan

§ Cinta Tanah Air

§ Menghargai Prestasi

§ Gemar Membaca

§ Tanggung-jawab

 

 

Standar Kompetensi

Kompetensi  Dasar

Materi Pokok

Indikator

Karakter

Pengalaman Belajar

Penilaian

Alokasi waktu

Sumber/ Bahan/ Alat

Nilai

Karakter

Jenis Tagihan

Bentuk Instrumen

Contoh Instrumen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.4.

Nulis Pedaran (Eksposisi)

Komentar :

Nama :
E-mail :
Web :
Komentar :
Masukkan kode pada gambar

    [Emoticon]
 

Pengumuman PPMB

 

Artikel Popular

 • Hak Asasi Manusia (Hand Out 2)
  CIVIC EDUCATIONS - 01-12-2012 09:48:46  (14)
 • Hak Asasi Manusia (Hand Out 1)
  CIVIC EDUCATIONS - 01-12-2012 09:11:16  (7)
 • PERMENAG 2 / 2008
  Regulasi Pendidikan Kita - 30-10-2012 09:53:29  (7)
 • Apa itu Globalisasi??
  CIVIC EDUCATIONS - 16-10-2012 09:56:31  (4)
 • SISTEM POLITIK INDONESIA
  CIVIC EDUCATIONS - 05-06-2014 08:39:46  (3)
 
 
 

time

 

animasi

 
Home | Profil | Pengumuman

Copyright © 2011 makinpintar.com