rahmadinata
be a man be a master..
 
 

Link Lain

 

Komentator

 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 • abdulmohamed (1)
 • abdulmohamed (1)
 •  

  Pengunjung

  170954
   

  KISI-KISI PENULISAN SOAL UAS BAHASA SUNDA VII

  KISI-KISI PENULISAN SOAL

  ULANGAN AKHIR SEMESTER

   

   

  Satuan Pendidikan  : SMP

  Mata Pelajaran        : Bahasa Sunda

  Kelas/Semester        : VII (Tujuh)/1                                                                                                           

  Tahun Pelajaran   : 2012/2013

  Alokasi Waktu     : 90 menit

  Jumlah Soal          : 45 Butir Soal (40 PG + 5 Uraian)

   

   

   

  No.

  Standar Kompetensi

  Kompetensi Dasar

  Uraian Materi

  Indikator

  Bentuk Soal

  No. Soal

  1.

  7.1. Mampuh ngaregepkeun pikeun maham jeung méré tanggapan rupa-rupa wacana lisan nu mangrupa téks paguneman, dongéng, jeung pupujian.

   

  7.1. Ngaregepkeun dongéng

  Dongéng

   

   

   

   

   

   

   

  Rarangkén di- jeung ka-

  -          Nyebutkeun palaku-palaku dina dongéng

  -          Nyebutkeun watek palaku dina dongéng

  -          Nangtukeun wanda dongéng

  -          Nangtukeun amanat dongéng

  -          Ngajéntrékeun dongéng parabél jeung nyebutkeun conto-conto judulna

  -          Ngalarapkeun rarangkén hareup di- nu bener dina kalimah   

  -          Nangtukeun fungsi rarangkén hareup ka- dina kalimah

  PG

   

  PG

   

  PG

  PG

  Ésséy

   

  PG

   

  PG

   

  1

   

  2

   

  3

  4

  41

   

  5

   

  6

   

   

   

   

  2.

  7.3. Mampuh maham jeung méré tanggapan kana bacaan ngaliwatan maca sajarah lokal/ carita babad, téks paguneman, dongéng, jeung carita pondok

   

  7.3.2. Maca téks paguneman

  Guneman/ dialog

   

   

   

   

  Vokal é, e, jeung eu

  -          Ngajéntrékeun téma paguneman

  -          Nyebutkeun para palaku nu aya dina paguneman

  -          Nangtukeun sikep palaku dina paguneman.

  -          Ngalarapkeun vokal é, e, jeung eu dina kecap-kecap

  PG

   

  PG

  PG

   

  PG

   

  7

   

  8

  9

   

  10

   

  3.

  7.2. Mampuh ngungkabkeun pikiran, rasa, jeung kahayang sacara lisan dina nepikeun béwara, nyaritakeun pangalaman, nepikeun pedaran, nyaritakeun tokoh, nelepon, jeung gunem catur jeung babaturan.

  7.2.2. Nyaritakeun pangalaman pribadi

  Pangalaman pribadi

   

  Kecap umum jeung kecap husus

  -          Nangtukeun jejer poko paragraf

  -          Ngajéntrékeun eusi paragraf

   

  -          Nangtukeun kecap umum jeung kecap husus

   

  PG

  PG

   

  PG

   

  11

  12

   

  13, 14

  4.

  7.4. Mampuh ngungkabkeun pikiran, rasa, jeung kahayang sacara tinulis dina wangun nulis pangalaman, biografi, sajak, pedaran, jeung warta.

  7.4.3. Nulis Sajak

  Sajak

   

   

   

   

   

   

   

   

  Gaya Basa Métafora

  -          Ngajéntrékeun eusi sajak

  -          Ngajéntrékeun rasa anu diébréhkeun dina sajak

  -          Ngitung jumlah padalisan dina sajak

  -          Nangtukeun padalisan anu murwakanti

  -          Ngajéntrékeun harti kecap-kecap

  -          Ngajéntrékeun kecap konotatif

  -          Ngalengkepan padalisan ku kecap anu murwakanti

  -          Nangtukeun kalimah anu maké gaya basa métafora

  -          Nyieun kalimah anu maké gaya basa métafora

  PG

  PG

   

  PG

  PG

  PG

  PG

  PG

   

  PG

   

  Ésséy

  15,16

  17

   

  18

  19

  20

  21

  22

   

  23

   

  42

  5.

  7.1. Mampuh ngaregepkeun pikeun maham jeung méré tanggapan rupa-rupa wacana lisan nu mangrupa téks paguneman, dongéng, jeung pupujian.

   

  7.1.1. Ngaregepkeun sempalan paguneman

  Guneman

   

  Kecap serepan Basa Arab

  -          Ngajéntrékeun eusi paguneman

  -          Nyebutkeun palaku dina paguneman

  -          Nangtukeun kecap serepan tina Basa Arab

  -          Nyusun kalimah ngagunakeun kecap serepan tina basa Arab

  PG

  PG

  PG

   

  Ésséy

   

  24

  25

  26

   

  43

  6.

  7.3. Mampuh maham jeung méré tanggapan kana bacaan ngaliwatan maca sajarah lokal/ carita babad, téks paguneman, dongéng, jeung carita pondok

  7.3.3 Maca dongéng

  Dongéng

   

  Kecap saharti jeung kecap sabalikna

  -          Ngajéntrékeun eusi dongéng

  -          Nyebutkeun watek palaku dina dongéng

  -          Nyebutkeun wanda dongéng

  -          Nangtukeun kecap saharti (sinonim)

   

  PG

  PG

  PG

  PG

   

  27

  28

  29

  30, 31

  7.

  7.2. Mampuh ngungkabkeun pikiran, rasa, jeung kahayang sacara lisan dina nepikeun béwara, nyaritakeun pangalaman, nepikeun pedaran, nyaritakeun tokoh, nelepon, jeung gunem catur jeung babaturan.

  7.2.1. Nepikeun Béwara

  Béwara

   

   

  -          Ngajéntrékeun eusi béwara

  -          Ngalarapkeun kalimah aktif – pasif

  PG

  PG

   

  32, 33

  34

  8.

  7.4. Mampuh ngungkabkeun pikiran, rasa, jeung kahayang sacara tinulis dina wangun nulis pangalaman, biografi, sajak, pedaran, jeung warta.

  7.4.1 Nulis Pangalaman

  Pangalaman

   

  Kecap Rajékan

  -          Manggihan kecap rajékan dina kalimah

  -          Ngajéntrékeun papasingan kecap rajékan dwilingga  jeung nyontoan kecap-kecapna

  -          Nyusun karangan pangalaman pribadi

   

  PG

  Ésséy

   

   

  Ésséy

  35, 36 44

   

   

  45

  9.

  7.2. Mampuh ngungkabkeun pikiran, rasa, jeung kahayang sacara lisan dina nepikeun béwara, nyaritakeun pangalaman, nepikeun pedaran, nyaritakeun tokoh, nelepon, jeung gunem catur jeung babaturan.

  7.2.2 Paguneman jeung babaturan sakelas

  Paguneman

   

   

  Kecap Kantétan

  -          Ngalarapkeun undak-usuk dina paguneman

  -          Ngagunakeun basa hormat dina kalimah

  -          Nangtukeun kecap kantétan

  -          Ngalengkepan kalimah maké kecap kantétan rakitan dalit

  PG

   

  PG

  PG

  PG

   

  37

   

  38

  39

  40

   

   

   

  Garut, Nevember 2012

  Nu Nyusun,

   

   

  MGMP BASA SUNDA

  Komentar :

  No Komen : 1
  :: 27-11-2013 12:31:50
   
  Nama :
  E-mail :
  Web :
  Komentar :
  Masukkan kode pada gambar

      [Emoticon]
   

  Pengumuman PPMB

   

  Artikel Popular

  • Hak Asasi Manusia (Hand Out 2)
   CIVIC EDUCATIONS - 01-12-2012 09:48:46  (14)
  • Hak Asasi Manusia (Hand Out 1)
   CIVIC EDUCATIONS - 01-12-2012 09:11:16  (7)
  • PERMENAG 2 / 2008
   Regulasi Pendidikan Kita - 30-10-2012 09:53:29  (7)
  • Apa itu Globalisasi??
   CIVIC EDUCATIONS - 16-10-2012 09:56:31  (4)
  • SISTEM POLITIK INDONESIA
   CIVIC EDUCATIONS - 05-06-2014 08:39:46  (3)
   
   
   

  time

   

  animasi

   
  Home | Profil | Pengumuman

  Copyright © makinpintar.com | UNAIR | Smartcloud