Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/specweb/public_html/guruindo/util/konek.php on line 15

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 5

Notice: Undefined index: SESSTAMUGURU in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/judul.php on line 20

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/specweb/public_html/guruindo/util/konek_sch.php on line 16

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/specweb/public_html/guruindo/util/konek.php on line 15

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33
rahmadinata
rahmadinata
be a man be a master..
 
 

Link Lain

 
 

Pengunjung

166582
 

KISI-KISI PENULISAN SOAL UAS BAHASA SUNDA VII

KISI-KISI PENULISAN SOAL

ULANGAN AKHIR SEMESTER

 

 

Satuan Pendidikan  : SMP

Mata Pelajaran        : Bahasa Sunda

Kelas/Semester        : VII (Tujuh)/1                                                                                                           

Tahun Pelajaran   : 2012/2013

Alokasi Waktu     : 90 menit

Jumlah Soal          : 45 Butir Soal (40 PG + 5 Uraian)

 

 

 

No.

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Uraian Materi

Indikator

Bentuk Soal

No. Soal

1.

7.1. Mampuh ngaregepkeun pikeun maham jeung méré tanggapan rupa-rupa wacana lisan nu mangrupa téks paguneman, dongéng, jeung pupujian.

 

7.1. Ngaregepkeun dongéng

Dongéng

 

 

 

 

 

 

 

Rarangkén di- jeung ka-

-          Nyebutkeun palaku-palaku dina dongéng

-          Nyebutkeun watek palaku dina dongéng

-          Nangtukeun wanda dongéng

-          Nangtukeun amanat dongéng

-          Ngajéntrékeun dongéng parabél jeung nyebutkeun conto-conto judulna

-          Ngalarapkeun rarangkén hareup di- nu bener dina kalimah   

-          Nangtukeun fungsi rarangkén hareup ka- dina kalimah

PG

 

PG

 

PG

PG

Ésséy

 

PG

 

PG

 

1

 

2

 

3

4

41

 

5

 

6

 

 

 

 

2.

7.3. Mampuh maham jeung méré tanggapan kana bacaan ngaliwatan maca sajarah lokal/ carita babad, téks paguneman, dongéng, jeung carita pondok

 

7.3.2. Maca téks paguneman

Guneman/ dialog

 

 

 

 

Vokal é, e, jeung eu

-          Ngajéntrékeun téma paguneman

-          Nyebutkeun para palaku nu aya dina paguneman

-          Nangtukeun sikep palaku dina paguneman.

-          Ngalarapkeun vokal é, e, jeung eu dina kecap-kecap

PG

 

PG

PG

 

PG

 

7

 

8

9

 

10

 

3.

7.2. Mampuh ngungkabkeun pikiran, rasa, jeung kahayang sacara lisan dina nepikeun béwara, nyaritakeun pangalaman, nepikeun pedaran, nyaritakeun tokoh, nelepon, jeung gunem catur jeung babaturan.

7.2.2. Nyaritakeun pangalaman pribadi

Pangalaman pribadi

 

Kecap umum jeung kecap husus

-          Nangtukeun jejer poko paragraf

-          Ngajéntrékeun eusi paragraf

 

-          Nangtukeun kecap umum jeung kecap husus

 

PG

PG

 

PG

 

11

12

 

13, 14

4.

7.4. Mampuh ngungkabkeun pikiran, rasa, jeung kahayang sacara tinulis dina wangun nulis pangalaman, biografi, sajak, pedaran, jeung warta.

7.4.3. Nulis Sajak

Sajak

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya Basa Métafora

-          Ngajéntrékeun eusi sajak

-          Ngajéntrékeun rasa anu diébréhkeun dina sajak

-          Ngitung jumlah padalisan dina sajak

-          Nangtukeun padalisan anu murwakanti

-          Ngajéntrékeun harti kecap-kecap

-          Ngajéntrékeun kecap konotatif

-          Ngalengkepan padalisan ku kecap anu murwakanti

-          Nangtukeun kalimah anu maké gaya basa métafora

-          Nyieun kalimah anu maké gaya basa métafora

PG

PG

 

PG

PG

PG

PG

PG

 

PG

 

Ésséy

15,16

17

 

18

19

20

21

22

 

23

 

42

5.

7.1. Mampuh ngaregepkeun pikeun maham jeung méré tanggapan rupa-rupa wacana lisan nu mangrupa téks paguneman, dongéng, jeung pupujian.

 

7.1.1. Ngaregepkeun sempalan paguneman

Guneman

 

Kecap serepan Basa Arab

-          Ngajéntrékeun eusi paguneman

-          Nyebutkeun palaku dina paguneman

-          Nangtukeun kecap serepan tina Basa Arab

-          Nyusun kalimah ngagunakeun kecap serepan tina basa Arab

PG

PG

PG

 

Ésséy

 

24

25

26

 

43

6.

7.3. Mampuh maham jeung méré tanggapan kana bacaan ngaliwatan maca sajarah lokal/ carita babad, téks paguneman, dongéng, jeung carita pondok

7.3.3 Maca dongéng

Dongéng

 

Kecap saharti jeung kecap sabalikna

-          Ngajéntrékeun eusi dongéng

-          Nyebutkeun watek palaku dina dongéng

-          Nyebutkeun wanda dongéng

-          Nangtukeun kecap saharti (sinonim)

 

PG

PG

PG

PG

 

27

28

29

30, 31

7.

7.2. Mampuh ngungkabkeun pikiran, rasa, jeung kahayang sacara lisan dina nepikeun béwara, nyaritakeun pangalaman, nepikeun pedaran, nyaritakeun tokoh, nelepon, jeung gunem catur jeung babaturan.

7.2.1. Nepikeun Béwara

Béwara

 

 

-          Ngajéntrékeun eusi béwara

-          Ngalarapkeun kalimah aktif – pasif

PG

PG

 

32, 33

34

8.

7.4. Mampuh ngungkabkeun pikiran, rasa, jeung kahayang sacara tinulis dina wangun nulis pangalaman, biografi, sajak, pedaran, jeung warta.

7.4.1 Nulis Pangalaman

Pangalaman

 

Kecap Rajékan

-          Manggihan kecap rajékan dina kalimah

-          Ngajéntrékeun papasingan kecap rajékan dwilingga  jeung nyontoan kecap-kecapna

-          Nyusun karangan pangalaman pribadi

 

PG

Ésséy

 

 

Ésséy

35, 36 44

 

 

45

9.

7.2. Mampuh ngungkabkeun pikiran, rasa, jeung kahayang sacara lisan dina nepikeun béwara, nyaritakeun pangalaman, nepikeun pedaran, nyaritakeun tokoh, nelepon, jeung gunem catur jeung babaturan.

7.2.2 Paguneman jeung babaturan sakelas

Paguneman

 

 

Kecap Kantétan

-          Ngalarapkeun undak-usuk dina paguneman

-          Ngagunakeun basa hormat dina kalimah

-          Nangtukeun kecap kantétan

-          Ngalengkepan kalimah maké kecap kantétan rakitan dalit

PG

 

PG

PG

PG

 

37

 

38

39

40

 

 

 

Garut, Nevember 2012

Nu Nyusun,

 

 

MGMP BASA SUNDA

Komentar :

No Komen : 1
:: 27-11-2013 12:31:50
 
Nama :
E-mail :
Web :
Komentar :
Masukkan kode pada gambar

    [Emoticon]
 

Pengumuman PPMB

 

Artikel Popular

 • Hak Asasi Manusia (Hand Out 2)
  CIVIC EDUCATIONS - 01-12-2012 09:48:46  (14)
 • Hak Asasi Manusia (Hand Out 1)
  CIVIC EDUCATIONS - 01-12-2012 09:11:16  (7)
 • PERMENAG 2 / 2008
  Regulasi Pendidikan Kita - 30-10-2012 09:53:29  (7)
 • Apa itu Globalisasi??
  CIVIC EDUCATIONS - 16-10-2012 09:56:31  (4)
 • SISTEM POLITIK INDONESIA
  CIVIC EDUCATIONS - 05-06-2014 08:39:46  (3)
 
 
 

time

 

animasi

 
Home | Profil | Pengumuman

Copyright © 2011 makinpintar.com