rahmadinata
be a man be a master..
 
 

Link Lain

 

Komentator

 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 • abdulmohamed (1)
 • abdulmohamed (1)
 •  

  Pengunjung

  172306
   

  KISI@ UKK

    

  PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

  DINAS PENDIDIKAN

  SMP NEGERI 1 KADUNGORA

  Jalan Mandalawangi No. 40 Telp. (0262) 455258 Kadungora Garut

   

  KISI-KISI PENYUSUNAN NASKAH SOAL ULANGAN KENAIKAN KELAS

  Tahun Pelajaran 2013/2014

  Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Kadungora                                                                                                                                                                                                           Jumlah Soal                        : 45 (Empat Puluh Lima)

  Mata Pelajaran : Bahasa Sunda                                                                                                                                                                                                                                  Bentuk Soal                        : PG dan Essay

  Kelas/Semester               : VII/2                                                                                                                                                                                                                                                    Alokasi Waktu                  : 90 menit

   

  No

  Standar Kompetensi

  Kompetensi  Dasar

  Materi Pokok

  Indikator

  Aspek Soal

  Prediksi Tingkat Kesukaran

  Bentuk Soal

  Nomor Soal

  C1

  C2

  C3

  MD

  SD

  SK

   

  1

  2

  3

  4

  7

  8

  9

   

   

   

  10

  11

   

  7.1.

  Mampu ngaregepkeun pikeun maham jeung mairan wacana lisan nu mangrupa teks paguneman,dongeng jeung pupujian.

  7.1.3. Ngaregepkeun Pupujian

  Pupujian

  • § Bisa nilikan kana eusi karya sastra anu mangrupa pupujian
  • § Bisa nyangkem kana eusi jeung makna pupujian
  • § Nyebutkeun makna nu aya dina eusi pupujian
  • § Nulis conto pupujian nu aya di wewengkon masing-masing

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PG

   

  PG

  PG

  ÉSSÉY

  1

   

  2

  3,4

  41

   

  7.2.

  Mampu nyarita pikeun ngung-kabkeun pikiran, rasa jeung kahayang dina nepikeun bewara, nyarita-keun pangala-man, nepikeun bahasan,nyaritakeun tokoh, nyarita ngaliwatan telepon, paguneman jeung babaturanana.

  7.2.1.

  Nepikeun Wawaran

   

   

  Wawaran

  Kabasaan

  (gaya basa mijalma jeung rautan)

  • § Bisa ngajawab pananya-pananya anu aya patalina jeung eusi wawaran
  • § Ngajéntrékeun basa anu digunakeun dina wawaran
  • § Nyindekkeun kalimah anu kaasup kalimah wawaran
  • § Bisa nyieun kalimah anu make gaya basa mijalma jeung rautan

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PG

   

  PG

   

  PG

   

  ÉSSÉY

  5,6,7

   

  8

   

  9

   

  42

   

  7.2.

  Mampu nyarita pikeun ngung-kabkeun pikiran, rasa jeung kahayang dina nepikeun bewara, nyarita-keun pangala-man, nepikeun bahasan,nyaritakeun tokoh, nyarita ngaliwatan telepon, paguneman jeung babaturanana.

  7.2.3. Nyaritakeun Tokoh Idola

  Tokoh Idola

  Kabasaan (konsonan sunda asli)

  • § Nyebutkeun lengkah-lengkah dina nyaritakeun tokoh idola
  • § Bisa ngajawab pananya ngeunaan tokoh idola anu kasohor jaman kiwari
  • § Nangtukeun aksara nu kaasup konsonan sunda asli

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PG

   

  PG

   

  PG

  10

   

  11

   

  12

   

  7.3.

  Mampu maca pikeun maham tur mairan wacana nu mangrupa sajarah lokal/carita babad, teks paguneman, dongeng jeung carpon.

  7.3.1.

  Maca Sajarah Lokal Carita Babad.

  Carita Babad

  Dongéng

  • § Bisa maham kana eusi wacana carita babad “Pranu Siliwangi”
  • § Nyindekkeun galur dina carita babad “Prabu Siliwangi”
  • § Nyebutkeun papasingan wanda dongéng
  • § Nunjukkeun conto judul dongéng nu kaasup wanda dongéng parabel
  • § Nyebutkeun harti wanda dongéng legénda
  • § Nyindekkeun ciri-ciri dongéng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PG

   

  PG

   

  PG

  PG

   

  PG

  PG

  13,14,15

   

  16

   

  17

  18

   

  19

  20

   

   

  7.3.4.

  Maca Carita Pondok

  Carita Pondok

  Kabasaan

  (Harti umum jeung harti husus)

  (Papasingan kecap rajékan jeung kantétan)

  • § Nyebutkeun ciri-ciri carita pondok
  • § Nangtukeun kecap husus tina ngaran kekembangan
  • § Nangtukeun kecap husus tina umumna ngala
  • § Ngajéntrékeun kecap rajekan
  • § Manggihan kecap rajékan nu aya dina kalimah
  • § Nyebutkeun papasingan kecap kantétan
  • § Bisa nyebutkeun conto kecap husus tina kecap anu umum

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PG

  PG

   

  PG

  PG

  PG

  PG

  ÉSSÉY

  21

  22

   

  23

  24

  25

  26,27,28

  43

   

  7.4.

  Mampu ngungkabkeun pikiran, rasa jeung kahayang sacara tinulis dina wangun nulis pangalaman, biografi, sajak, pedaran, jeung warta

  7.4.2.

  Nulis Biografi Singget

  Biografi

  Kabasaan

  Kecap serepan

  Papasingan kalimah

  • § Ngajéntrékeun hartina Biografi
  • § Nangtukeun kecap serepan tina basa arab
  • § Nuduhkeun kalimah nu kaasup kalimah pasif
  • § Nuduhkeun kalimah nu kaasup kalimah intransitif
  • § Nangtukeun cara nulis kecap nu bener
  • § Bisa ngalengkepan basa lemes keur ka diri sorangan jeung ka batur

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PG

  PG

  PG

  PG

  PG

  ÉSSÉY

  29

  30

  31

  32

  33

  44

   

   

   

   

   

   

   

   

  7.4.4.

  Nulis Pedaran (Eksposisi)

  Pedaran (Eksposisi)

  • § Bisa nyebutkeun wangun karangan pedaran
  • § Nyebutkeun judul karangan nu kaasup karangan pedaran
  • § Nangtukeun kalimah anu make gaya basa eufimisme
  • § Nangtukeun harti kecap sabenerna (denotatif)
  • § Ngalengkepan kalimah make basa lemes keur ka batur saluhureun
  • § Nangtukeun ngaran wangun vokalisasi (pananda sora)
  • § Bisa ngarobah kecap basa sunda kana wangun aksara sunda ngalagena

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PG

  PG

   

  PG

   

  PG

  PG

   

  PG

   

  ÉSSÉY

  34

  35

   

  36

   

  37

  38,39

   

  40

   

  45

   

  Diuninga Ku :

   

  Kadungora, 19 Mei 2014

  Pupuhu Sakola,

   

  Guru Mata Pelajaran,

   

   

   

  Beny Budi Setiana, S.Pd. M.Pd.

   

   

   

   

  Arif Kurniawan Rahman, S.Pd.

  NIP. 19620104.198403.1.011

   

   

   

  Komentar :

  No Komen : 1
  ozy :: 01-04-2017 04:48:27
  terima kasih sudah sharing
   
  Nama :
  E-mail :
  Web :
  Komentar :
  Masukkan kode pada gambar

      [Emoticon]
   

  Pengumuman PPMB

   

  Artikel Popular

  • Hak Asasi Manusia (Hand Out 2)
   CIVIC EDUCATIONS - 01-12-2012 09:48:46  (14)
  • Hak Asasi Manusia (Hand Out 1)
   CIVIC EDUCATIONS - 01-12-2012 09:11:16  (7)
  • PERMENAG 2 / 2008
   Regulasi Pendidikan Kita - 30-10-2012 09:53:29  (7)
  • Apa itu Globalisasi??
   CIVIC EDUCATIONS - 16-10-2012 09:56:31  (4)
  • SISTEM POLITIK INDONESIA
   CIVIC EDUCATIONS - 05-06-2014 08:39:46  (3)
   
   
   

  time

   

  animasi

   
  Home | Profil | Pengumuman

  Copyright © makinpintar.com | UNAIR | Smartcloud